MENU


OBCHODNÍ PODMÍNKY

PROVOZOVATEL WEBU

BONA MEDIA s.r.o.
Langrova 1227/1d, 627 00 Brno
tel.: 606 101 773, e-mail: info@bonamedia.cz, www.bonamedia.cz

IČ: 28280547, DIČ: CZ28280547
OR KS v Brně, C 58375
č. ú. Fio banka, a.s. 2400215595/2010


KUPUJÍCÍ

Kupujícím se rozumí koncový spotřebitel, ale také podnikající fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy může jednat i v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Objednané zboží může kupující dále prodávat bez dalšího vědomí prodávajícího.


PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím se rozumí společnost BONA MEDIA s.r.o. se sídlem Langrova 1227/1d, 627 00 Brno-Slatina, IČ: 28280547, DIČ: CZ28280547, která je zapsána v OR KS v Brně, C 58375.


INFORMACE PRO KUPUJÍCÍ

Informace o zboží a ceně jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedené v ceníku tisku. Uzavření smlouvy v jiné než písemné formě (buď odesláním objednávky z tohoto webu nebo emailem) nemá právní účinky. Smlouva nabývá své platnosti po potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.


DORUČENÍ ZBOŽÍ

Prodávající dodá zboží kompletní, v předem dohodnutém termínu. Není-li schopen prodávající v tomto termínu zboží dodat, musí kupujícímu oznámit důvod prodlení (např. nemoc, dovolená, atd.).

Způsoby doručení nebo převzetí zboží:

Způsoby platby:

Platné ceny dopravy jsou uvedeny v ceníku.

Kupující je povinen převzít zboží v dohodnuté době. Nepřevezme-li kupují objednané zboží, je prodávající oprávněn nárokovat po kupujícím náklady na uskladnění, marného dodání a plnou cenu hodnoty zboží.

Zboží ve výdejních místech společnosti Zásilkovna je k dispozici 7 kalendářních dní. Při dopravě kurýrní službou PPL jsou provedeny 2 pokusy o doručení, poté je zboží možné maximálně 5 pracovních dní vyzvednout v nejbližším depu nebo Parcel Shopu společnosti PPL.


ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od smlouvy pouze do doby než byla započata výroba nebo jakékoliv dílčí práce spojené s výrobou zboží (např. grafický návrh, včetně přípravy návrhu z hotových šablon). Odstoupí-li kupující od smlouvy po započetí těchto prací, má prodávající nárok na náhradu veškerých vzniklých nákladů až do výše 100% konečné ceny zboží.

V případě, že odstoupí od smlouvy prodávající, musí tuto odstoupení kupujícímu řádně zdůvodnit.


REKLAMACE

Reklamace se vztahuje na evidentně prokazatelné chyby způsobené při tisku nebo dopravě. Kupující je povinen si zboží při převzetí důkladně zkontrolovat a o případné vadě informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu.

Tisk nesprávných údajů:

Zboží nelze reklamovat v případě vytištění nesprávných nebo neúplných údajů dodaných (nebo i schválených) klientem, který je povinen před tiskem překontrolovat všechny údaje a potvrdit jejich správnost. Reklamace se také nevztahuje na textové a grafické chyby v hotových tiskových podkladech, které si klient sám dodá.

Jak reklamaci odeslat:

  1. E-mailem: Reklamaci je možné poslat buď emailem s jasným popisem závady a fotodokumentací, výrobce má poté právo rozhodnout, zda bude pro vyřízení reklamace požadovat vadné zboží zpět či nikoliv. Bez dodání fotografii poškozeného nebo vadného zboží nemusí být reklamace uznána.
     
  2. Dopravcem nebo osobně: Reklamované zboží je možné dodat i osobně nebo poslat na adresu prodávajícího - BONA MEDIA s.r.o., Langrova 1227/1d, 628 00 Brno-Slatina, toto zboží je možné doručit jakýmkoliv způsobem (osobně, poštou, kurýrní společností (např. PPL, DPD, DHL, Geis, UPS, Top Trans, .... apod.). Reklamace musí obsahovat jasný popis závady.

Poškození při dopravě:

Reklamaci zboží z důvodu poškození při přepravě reklamuje kupující u prodejce a ten poté jedná s přepravcem již sám. O výsledku jednání informuje kupujícího a dodá buď nové zboží nebo vyplatí cenu za zboží poškozené při dopravě. Kupující je tedy ušetřen jednání s přepravní společností.

Na co se reklamace nevztahuje:

V případě reklamace, kdy výrobce požaduje vrácení zboží je nutné vrátit všechny reklamované tiskoviny (pokud není dohodnuto jinak). V případě, že klient dodá pouze část reklamovaných tiskovin zpět, má nárok na výměnu právě tohoto dodaného počtu (pokud není dohodnuto jinak).

Výrobce si nechává právo 14 dní na posouzení reklamace, je však možné se dohodnout i na kratší nebo delší lhůtě.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy nebo pro další pouze interní využití. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním a uchováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci pouze za účelem dodání zboží.

Informace o ochraně osobních údajů »


ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.


OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2015.